Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi
direktorile

AVALDUS

Palun mind
vastu võtta
klassi õpilaseks alates
Isikukood
Kodune keel
Isa ees- ja perekonnanimi
Ema ees- ja perekonnanimi
Elukoht
Rahvastikuregistris registreeritud elukoht
Kontakttelefon
E-maili aadress
Kust asub õppima (kool)
Kinnitan esitatud andmete õigsust ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete
töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele.
Olen tutvunud kooli kodukorraga ja nõustun.

Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis,
kool kasutab andmeid sihipäraselt.

Õpilase allkiri
Kuupäev