Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi
direktorile

AVALDUS

Palun vastu võtta minu poeg/tütar
klassi õpilaseks alates
Õpilase isikukood
Kodune keel
Isa ees- ja perekonnanimi
Ema ees- ja perekonnanimi
Õpilase elukoht
Rahvastikuregistris registreeritud elukoht
Kontakttelefon
Vanemate E-post
Kust asub õppima (lasteaed)
Kinnitan esitatud andmete õigsust ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete
töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele.

Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis,
kool kasutab andmeid sihipäraselt.

Lapsevanema allkiri
Kuupäev